AutoCAD Design Suite产品概述

概述

Autodesk® AutoCAD® Design Suite 软件将 Autodesk® AutoCAD® 软件与可帮助您最大限度地创建、捕捉、连接和展示设计的工具相结合。通过可草绘和渲染 3D CAD 模型的工具扩展 AutoCAD 功能。